El cine Oasis i el magatzem. L’edifici de el Carrer Parres n.82

Les instal·lacions actuals de la Cooperativa es troben en un lloc amb història en el municipi d’Artà. En les albors del segle XX, quan la zona de “Ses Forques” (la barriada on està situat el magatzem) encara no estava del tot urbanitzada, ja existia un saló de ball (envoltat de fora vila) allà on està situada la cooperativa. Primerament descobert a l’aire lliure, enfocat per la temporada estival, després fou cobert per poder suportar les inclemències de l’hivern.

A mitjan segle (concretament el 1953), el local fou habilitat com a cinema, iniciant una nova etapa, que duraria fins a principis dels anys 80, quan la irrupció del boom televisiu domèstic i altres formes d’oci arraconaren l’entusiasme del món del cinema.

Tancaren les seves portes com a cinema, i un cop adquirit per la cooperativa, obriren com a magatzem, començant a escriure’s així una nova pàgina en la història d’aquest emblemàtic lloc artanenc.

La cooperativa dels pagesos i ramaders d'Artà i la comarca

Els orígens de la Cooperativa Sant Salvador es remunten a finals de la dècada dels 70, quan, en un ambient d’il·lusió que covava en els medis relacionats amb la producció agrària i amb la ramaderia local, un grup de pagesos entusiastes van posar la llavor que germinaria amb la creació de la Cooperativa.

Després d’una sèrie de reunions i contactes entre gent interessada, va començar a prendre cos el projecte inicial que arrencava amb una Junta Rectora provisional presidida per Lluís Massanet. Aquesta junta va tramitar i realitzar les gestions necessàries per legalitzar la Cooperativa, redactant-se els Estatuts que foren aprovats pel Ministeri de Treball.

Les despeses inicials foren cobertes per les aportacions realitzades pel grup de socis fundadors. Cadascun dels quals va aportar un capital inicial de 10.000 pessetes, de les quals 2.000 foren en concepte de quota, i les 8.000 restants, com a préstec voluntari, amb la condició de ser recuperat quan la marxa de la cooperativa i la Junta Rectora estimés oportú, amb un interès del 8%.

 

D’aquesta manera, es posaren els fonaments que culminarien el 14 de febrer de l’any 1979 amb la constitució definitiva de la “Cooperativa Agrícola Ramadera Sant Salvador”. En el mateix acte, la Junta General, per votació democràtica entre els seus associats, va elegir els càrrecs directius de l’entitat, quedant conformada la junta directiva definitiva de la següent manera: President: Pedro Ginard Quetglas; Secretari: Nicolau Santandreu Vives; Tresorer: Julià Sansaloni Alzina; Vocals: Guillem Massanet Tous i Llorenç Planisi Escanellas; Consell de Vigilància: Antoni Sunyer Garau, Gabriel Esteva Massanet i Bartomeu Tous Garau; i en el càrrec de gerent Antoni Garau Amorós.

 

La Cooperativa arrencà a un local situat al carrer de Santa Margalida al Collet, però prest les seves reduïdes dimensions feren necessari la recerca d’un local més ampli i adequat al que la Cooperativa requeria. Així, a l’estiu del 1980 l’entitat adquirí les instal·lacions de l’antic cinema Oasis, al carrer Parres, quedant configurat l’emplaçament actual. 

El nostre equip

Albert FerrerGerent

aferrer@cooperativaarta.com

Albert FerrerGerent

Maria ReyesResponsable financera i comptable

mreyes@cooperativaarta.com

Maria ReyesResponsable financera i comptable

Sebastià RieraResponsable compres i magatzem

sriera@cooperativaarta.com

Sebastià RieraResponsable compres i magatzem

Manolo BonninResponsable de la botiga i mercat

mbonnin@cooperativaarta.com

Manolo BonninResponsable de la botiga i mercat

Algunes de les marques que fan feina amb nosaltres