El cine Oasis i el magatzem.

L’edifici de er Carrer Parres n.82Les instal·lacions actuals de la Cooperativa es troben en un lloc amb història en el municipi d’Artà. En les albors del segle XX, quan la zona de “Ses Forques” (la barriada on està situat el magatzem) encara no estava del tot urbanitzada, ja existia un saló de ball (envoltat de fora vila) allà on està situada la cooperativa. Primerament descobert a l’aire lliure, enfocat per la temporada estival, després fou cobert per poder suportar les inclemències de l’hivern.

A mitjan segle (concretament el 1953), el local fou habilitat com a cinema, iniciant una nova etapa, que duraria fins a principis dels anys 80, quan la irrupció del boom televisiu domèstic i altres formes d’oci arraconaren l’entusiasme del món del cinema.

Tancaren les seves portes com a cinema, i un cop adquirit per la cooperativa, obriren com a magatzem, començant a escriure’s així una nova pàgina en la història d’aquest emblemàtic lloc artanenc. 


El naixement de la cooperativa 1979.

La cooperativa dels pagesos i ramaders d'Artà i la comarca.

Els orígens de la Cooperativa Sant Salvador es remunten a finals de la dècada dels 70, quan, en un ambient d’il·lusió que covava en els medis relacionats amb la producció agrària i amb la ramaderia local, un grup de pagesos entusiastes van posar la llavor que germinaria amb la creació de la Cooperativa.

Després d’una sèrie de reunions i contactes entre gent interessada, va començar a prendre cos el projecte inicial que arrencava amb una Junta Rectora provisional presidida per Lluís Massanet. Aquesta junta va tramitar i realitzar les gestions necessàries per legalitzar la Cooperativa, redactant-se els Estatuts que foren aprovats pel Ministeri de Treball.

Les despeses inicials foren cobertes per les aportacions realitzades pel grup de socis fundadors. Cadascun dels quals va aportar un capital inicial de 10.000 pessetes, de les quals 2.000 foren en concepte de quota, i les 8.000 restants, com a préstec voluntari, amb la condició de ser recuperat quan la marxa de la cooperativa i la Junta Rectora estimés oportú, amb un interès del 8%.

D’aquesta manera, es posaren els fonaments que culminarien el 14 de febrer de l’any 1979 amb la constitució definitiva de la “Cooperativa Agrícola Ramadera Sant Salvador”. En el mateix acte, la Junta General, per votació democràtica entre els seus associats, va elegir els càrrecs directius de l’entitat, quedant conformada la junta directiva definitiva de la següent manera: President: Pedro Ginard Quetglas; Secretari: Nicolau Santandreu Vives; Tresorer: Julià Sansaloni Alzina; Vocals: Guillem Massanet Tous i Llorenç Planisi Escanellas; Consell de Vigilància: Antoni Sunyer Garau, Gabriel Esteva Massanet i Bartomeu Tous Garau; i en el càrrec de gerent Antoni Garau Amorós.

La Cooperativa arrencà a un local situat al carrer de Santa Margalida al Collet, però prest les seves reduïdes dimensions feren necessari la recerca d’un local més ampli i adequat al que la Cooperativa requeria. Així, a l’estiu del 1980 l’entitat adquirí les instal·lacions de l’antic cinema Oasis, al carrer Parres, quedant configurat l’emplaçament actual.  

Les dones, un pilar essencial de la cooperativa.

La participació femenina dins la cooperativa sempre ha estat crucial per la seva continuïtat

La participació femenina dins la cooperativa ha estat sempre important així com constant durant tots els anys de la seva història. Sempre ajudant a la creació i a l'augment del cooperativisme dins el nostre municipi. Un clar exemple d'aquest fet, han estat les diferents gerents al llarg de la història, doncs no en va, durant els seus quaranta anys d’història, la gerència de la cooperativa ha estat més anys en mans de dones que d’homes.

També ha estat fonamental la participació femenina com a treballadores o sòcies actives de la mateixa cooperativa, donant una mà i aportant la seva empenta sempre que ha estat necessari.